ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี 3. ภา๊ษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย. ของทุกปี (เงินภาษีทุกบาท คืนสู่ท้องถิ่นในรูปของการพัฒนา) "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" สอบถามได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เชียงหวางขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือชำระภาษีภายในกำหนด

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง