นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา

-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

-นโยบายคุณธรรม จริยธรรม