การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล

-แผนอัตรากำลัง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-2563

-แผนอัตรากำลัง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-2563-ปรับปรุงครั้งที่-1.2562

-แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-2563

-การจัดสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

-ภาพการประชุม

-ภาพกิจกรรมสันทนาการ

-รูปเข้าแถว-เคารพธงชาติ