หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-คู่มือดำเนินการทางวินัย

-เครื่องราชสรุป

-วันลาพนักงานท้องถิ่น