รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-สรุปความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562