งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 

 

 

จ.ส.อ.บรูสลี น้อยอุ่นแสน

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-คำสั่งกำหนดเขตควบคุมไฟป่าเขตจังหวัดอุดรธานี

-บันทึก-รายงานผลสำเร็จการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2560

-วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทำความสะอาดวัดสว่างบ้านเชียงหวาง หมู่ 1 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานกู้ชีพ ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

-ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ – กู้ภัย ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

-วันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์”อฉพ.” ณ ห้องประชุมเพ็ญจรัสฟ้า โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-22 กันยายน 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสมัครคี

-เมื่อวันที่ 17-28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเชีงหวาง ได้ดำเนินจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดป่านาแคโคกก่อง หมู่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ทำความสะอาดตัดกิ่งไม้บ้านพักนาอำเภอฯและ ที่ว่าการอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ทำการตัดหญ้าริมถนนหนทาง

-โครงการเด็กตำบลเชียงหวางปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

-เดินขบวนวันยาเสพติด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

-โครงการ”ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” 08/07/58

-โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (03/07/58)

-อุบัติเหตุ ว.40 ที่ถนนบ้านเชียงหวาง - บ้านสร้างหลวง ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (19/05/58)

-รายงานวาตภัย บ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘ (17/04/58)

-ไฟไหม้ทุ่งนา หมู่8 ตำบลเชียงหวาง(20-01-57)(งานป้องกันฯ)

-โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข (29/01/58)

-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (30/03/58)

-ไฟไหม้ทุ่งนา หมู่8 ตำบลเชียงหวาง(20-01-57)

-โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 56

นายกังวาล สิงหาศิลป์

ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย