ประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562

-โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี

-กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 "จะขอเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน" และคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประชุมสมัยสามัญ ที่ 4 วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เพื่อให้นายก อบต.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 และสภาฯ ติดตามการดำเนินงานของนายก อบต.ไตรมาสแรกของปี 2560

-โครงการหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบ ฉบับที่ 1-2-3-4-5 รูปภาพประกอบ

-29 สิงหาคม 2559 ทำความสะอาดตัดกิ่งไม้บ้านพักนาอำเภอฯและ ที่ว่าการอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ทำการตัดหญ้าริมถนนหนทาง

-โครงการเด็กตำบลเชียงหวางปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center (25/07/58)

-โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี ๒๕๕๘

-โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2558

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘ (17/04/58)

-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (30/03/58)

-โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข (29/01/58)

-โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2558

-แผนพัฒนา3ปี 2558-2560 (26/01/58)

-รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา3ปี 2558-2560 (26/01/58)

-แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

-แผนพัฒนา3ปี 2557-2559

-แผนยุทธศาสตร์ 2556-2560

-ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

-ทำความสะอาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(17-01-57)

-ไฟไหม้ทุ่งนา หมู่8 ตำบลเชียงหวาง(20-01-57)(งานป้องกันฯ)

-ทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร(03-02-57)

-โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (04/02/57)

-เตรียมงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(10/02/57)

-โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

-โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (10-04-57)

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (25-04-57)

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)"

-โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ใขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ(06-06-57)

-การจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน วันที่ 28 มิถุนายน 2557

-กิจกรรมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ