ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเทศบรูไน ดาลุสซามลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ขอเชิญชวน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระ เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี

\

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

๐๘ Q&A

๐๙ Social Network

การบริหารงานการดำเนินการ

๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี

๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๖ รอบเดือน

๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริหาร

๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

๑๗ E - Sevice

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๘ แผนการใช้จ่ายงานงบประจำปี

๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด

๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล

๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๖ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

๑๐

การร้องเรียนการทุจริต

๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๑๑

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

๓๓ การเปิดโอกาสให้มีการส่วนร่วม

๑๒

เจตจำนงผู้บริหาร

๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

๑๓

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑๔

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๑๕

แผนป้องกันการทุจริต

๓๙ แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต

๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

๑๖

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เว็บลิงค์

หน่วยงาน

เว็บลิงค์

หน่วยงาน

เว็บลิงค์

หน่วยงาน

เว็บลิงค์

หน่วยงาน

เว็บลิงค์

หน่วยงาน