ประกาศเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด
ขอบเขตข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR)
ร่างสัญญา