สถานที่สำคัญ
 
ผลงานอบต.
               
                                             
               
ลักษณะสังคม
         
                   
   
       
     
     
     
     
 
  • ผลงานอบต.
  • รายรับรายจ่าย
   
       
         
         
         
         
         
         
                                                 
สถาบันและองค์การทางศาสนา
  - วัด/สำนักสงฆ 18 แห่ง
  - โบสถ์  1 แห่ง
       
การนับถือศาสนา(ประชากรทั้งตำบลเชียงหวาง)
  ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ
  ร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์
       
สาธารณสุข
  - สถานีอนามัยประตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
       
5 โรค  อันดับแรก  
       1.โรคระบบหายใจ  
  2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคกลุ่มอื่นได
  3. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
  4. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยืดเสริม
  5. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
     
ข้อมูลระบาดวิทยา  5  โรค  อันดับแรก
 

1. อาหารเป็นพิษ

 
  2. อีสุกอีกใส  
  3. คางทูม  
  4. ตาแดง  
  5. ปอดบวม  
     

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

       1. อัตราการเกิด 10.55  
  2. อัตราการตาย 4.07  
  3. อัตราย้ายเข้า – ออก   ไม่มีข้อมูล  
  4.  0 – 1 ปี           จำนวน                166  คน
      0 – 5  ปี จำนวน                   544  คน
  5. เด็กวัยเรียน จำนวน                   998  คน
  6. หญิงตั้งครรภ์ จำนวน                   59  คน
  7. วัยทำงาน  จำนวน                   4,065  คน
    ชาย  2,089  คน หญิง   1,976  คน
  8. หญิงอายุ  35 – 55 ปี  มี  901  คน
 

9.ประชาชนอายุ  

40 ปีขึ้นไป                        จำนวน   1,890     คน
  10. ผู้สูงอายุ    
 

11. ผู้พิการ

   
     - ด้านร่างกาย       จำนวน   43  คน
     - ด้านสติปัญญา   จำนวน   13  คน
     - ด้านจิตใจ            จำนวน   8    คน
 

12.  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส      

จำนวน  2    คน  (ไม่มีสิทธิบัตร  ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 

13. หญิงหลังคลอด          

จำนวน  50  คน
 

14. ติดยาเสพติด

ไม่มีข้อมูล  
 

15. ติดเชื้อ  HIV

จำนวน   5    คน
 

16. เด็กนักเรียนอ้วน         

จำนวน   14  คน
 

17. สภาวะทางอารมณ์      

จำนวน   2    คน(ภาวะซึมเศร้า)
 

18. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

     - ความดันโลหิตสูง จำนวน   8    คน
     -  เบาหวาน จำนวน   129  คน
 

   - ต้อกระจก 

จำนวน   2    คน  (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ยินยอมรักษา)
     - ปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน   1    คน

 

        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - สถานีตำรวจชุมชน - แห่ง
 

 - ป้อมยามตำรว

2 แห่ง