สถานที่สำคัญ
 
ผลงานอบต.
               
                                             
               
ลักษณะเศรษฐกิจ
         
                   
   
       
     
     
     
     
 
  • ผลงานอบต.
  • รายรับรายจ่าย
   
       
         
         
         
         
         
         
                                                 
อาชีพ  (ของประชากรในเขต อบต.)

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        - ทำนา
  - ทำไร่
  - ค้าขาย
  - รับราชการ
  - ธุรกิจส่วนตัว
  - รับจ้างทั่วไป
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
        - ปั้มน้ำมัน 5 แห่ง
  - โรงส 40 แห่ง
  - ร้านค้า 80 แห่ง