สถานที่สำคัญ
 
ผลงานอบต.
               
                                             
               

ข้อมูลหมู่บ้าน

         
                   
   
 
หมู่ที่
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร
บ้าน
1
นายบัวรอง   ชมภูนิมิตร 089-569-8368
เชียงหวาง
2
นายสิทธิชัย  นครธรรม 089-569-9440,088-340-6216
สร้างหลวง
3
นายจินดา   ทันหาบุรุษ 085-760-6626,080-748-6766
ดงใหญ่
4
นายสมคิด   พิลาแดง 087-223-1644
นาดี
5
นายสุทโธ พุทธามา 081-048-9670
ด่าน
6
นายจรูณ   รัตนคูณ 089-715-4370
โพนทัน
7
นายจำลอง   เสี่ยงบุญ 086-241-1084 โพนเลา
8
นายอวน  สร้างลี 088-325-7020
ดอนข่า
9
นายอุดม  สุระคาย 089-274-9437
สร้างลาน
10
นายพลวัตร   สิมมาสิมสุ 080-760-8152
คำผักหนาม
11
นายบุญส่ง   หนูพลู 088-069-7518
สร้างคำ
12
นายไชยภพ ปัตตะ 080-176-3379
ดงใหญ่พัฒนา
13
กำนันทองหล่อ  ธุระพล 086-225-5440
หนองสระใคร
14
นายขาว หารินไสล 085-004-8365
โคกน้อย
15
นายฉลอง  พิลาบุตร 081-292-2187
ด่านนคร
16
นายวุฒิชัย   อินทะริยะ 085-748-1849
ดงเจริญ
17
นายสมชาย  ถานะ 085-463-8457
โนนอุดม
18
นายบุญมี  โตไทสงค์ 087-861-4565
สร้างลานพัฒนา
19
นายไสว   เวชสิทธิ์ 089-970-8278
โพนทัน
20
นายอภัยวรรณ์   กองสุวรรณ์ 089-537-3902,087-634-9096
โพนทอง
21
นายวิชัย   รามจันทร์ 084-776-9712
ด่านเจริญ
   
     
     
     
 
  • ผลงานอบต.
  • รายรับรายจ่าย